$ DOLAR → Alış: 4,03 / Satış: 4,05
€ EURO → Alış: 4,96 / Satış: 4,98

Tüzük

SAMSUN DERNEKLER FEDERASYONU
TÜZÜĞÜ

MADDE 1-FEDERASYONUN ADI: SAMSUN DERNEKLER  FEDERASYONU                  
MADDE 2-KISALTILMIŞ ADI “SADEF” DİR.
MADDE 3-MERKEZİ: İSTANBUL’DUR. Gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açar.
MADDE 4-FEDERASYON KURUCU DERNEKLER

 1 BEYKOZ-  Samsunlular Kültür ve Dayanışma Derneği
 2 ÜMRANİYE-  Samsunlular Kültür ve Dayanışma Derneği
 3 ANADOLUHİSARI- Samsun İli Ayvacık Kültür ve Dayanışma Derneği 
 4 ŞİŞLİ-AYAZAĞA-  Samsun İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 5 ZEYTİNBURNU-  Samsun Terme AltunluKöyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği
 6 BAHÇELİEVLER- Samsun Alaçam Doyuran ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği 
 7 KÜÇÜKÇEKMECE-  Samsun İli Kavak İlçesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

MADDE 5- FEDERASYONUN AMACI
1-)Federasyon 5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümlerine göre kurulmuş olup, siyasi amacı olmayan sadece Samsun ili, ilçeleri ve köylerinin kalkınmasına, imarına hizmet ve üyeler arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma ve dayanışmaya doğru yönelik bir amaçla yöresel temelde kurulan, il, ilçe ve köy derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz sosyal bir teşekkül olup, amacı dışında başkaca bir faaliyet gösteremez.
2-) Türkiye’ de kurulu olup, Samsun İli, ilçeleri ve Köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir federasyon çatısı altında toplamak, SADEF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak, Federasyon üye dernekler ile yöre halkımızın kültür ve geleneklerine, insani değerlere saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak.
3-) Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasa gereğince kendi yönlerine ve bu yöre insanlarına hizmet sunmak amacı ile il ve ilçe temelinde kurulu bulunan derneklerin yörelerine ve üyelerine geniş etkin sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak, ayrı çalışan derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin var olan değerlerini tanımak ve sahiplendirmek, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını, Milli Kültüre katkıda bulunmak, daha sağlıklı ve güçlü demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır.
4-) SADEF Demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasal parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.
5-) Tek amaç etrafında toplanmış, tek ses, tek yürek olarak tüm hemşerilerimizin güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir SADEF imajının oluşmasına çalışmak.
6-) Federasyon Üyesi derneklerin üye kamuoylarına eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine üst kuruluş olarak öncülük eder, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirir.
7-) Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yapar.
😎 Yöresel kültürümüzü yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapar ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak için kültürel alt yapılar oluşturur.
9-) Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek idari bir yapıyı oluşturur.

MADDE 6- FEDERASYONUN ÇALIŞMA VE HİZMET KONULARI
1-) SADEF kuruluş amacına uygun olarak, Federasyonumuza üye dernekleri öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur.
2-) Düşüncede, sanatta, teknik, bilim, eğitim ve sağlık konularında araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir.
3-) Düşüncede, sanatta, hizmette, kültürde, eğitimde Samsun ve yöresinin tanınmasına ve kalkınmasına çalışır.
4-) Sunulacak hizmetlerle insani değerleri yüceltir.
5-) Bir halk kültürü, biyolojik olarak ender bulunan doğal coğrafyasıyla kendine özgü gelenekleriyle ve ender bulunan jeolojik yapısını federasyonun bütün üyelerine, Ülkemize ve Dünyaya etkin ve eksiksiz olarak tanıtmak için bildiri, bülten, broşür çıkarır, dergi, kitap basar, film, kaset CD gibi tanıtım araçları yaptırır, bu alanda yapılan faaliyetlere destek olur.
6-) Federasyonu oluşturan derneklerin kendi bölgelerine ait kültürel değerlerini araştırma ve derlemeleri halinde, federasyon olarak diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.
7-) Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar yapar, konferanslar, paneller, açık oturumlar ve kongreler düzenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılacak platformlara katılır.
8-) Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapar, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformlarda tanıtır.
9-) Uluslararası beraberlik ve iş birliği yapılmasında fayda görülen hallerde kanunlar çerçevesinde Ülkemizin çıkarlarını her şartta göz önünde bulundurmak koşuluyla yabancı dernek, federasyon vb. kuruluşlarla iş birliği yapar, bilgi alışverişinde bulunur, ayrıca aynı amaçlı kuruluşlarla ortak projeler üretir ve uygulanması için çaba harcar.
10-) Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.
11-) Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur.
12-) Derneklerin amaç dışı kullanılmasını önleyici önlemler alır, amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlara gerekli uyarı ve cezai şartlar uygular, yanlış uygulamaların devamı halinde ise yasal zeminlerde mücadele eder.
13-) Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, ilgi alanına giren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar, bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur ve mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur. Bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar.

14-) Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde lokal açar, işletir işleticiye verir, Her türlü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.
15-) Genel sağlık, temizlik ve ağaç dikme vb. kampanyaları düzenler.
16-) Eğitimde doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme vb. kursları açmak ve çalıştırmak.
17-) Sağlık sorunlarına ilişkin olarak hastane, poliklinik açar ve çalıştırır, ilk yardım ve ambulans servis üniteleri kurar veya kurulmasına katkıda bulunur.
18-) Sportif ve kültürel faaliyetler için (Spor Kulübü) gibi birimler kurar, bu konuda yarışmalar düzenleyip ödüller verir.
19-) Dünyada ve özellikle Ülkemizde yaşanan yoğun doğal ve insani tahribatlardan dolayı çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterir ve mücadele eder. Ayrıca Ülkemizde çevre bilincinin oluşması konusunda ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Derneklerin yöre tarihini ve doğal zenginlikleri araştırmaları için maddi ve manevi destekte bulunur, var olanları korunması ve tanıtımının yapılması için federasyon imkânlarını kullanır, bunun için gerekli yasaların çıkartılması doğrultusunda yasa koyucularla işbirliği yapar ve taslak metinler sunar.
20-) Çocuklara kreş, çocuk yuvaları, yaşlılara huzur evleri sakatlar için rehabilitasyon merkezleri kurar. Bu konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar.
21-) Federasyonun amaçlarına uygun konularda gerektiği zaman yasal çerçeve içerisinde açık hava toplantıları ve mitingler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemelere katılır.
22-) Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek için komisyonlar kurar, gösteri, panel, Sempozyum, konferans, sergi, kampanya, fuar, forum ve film gösterimi, turistik ve kültürel gezi, toplantı, tören, şenlik, balo, çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyonlar aracılığı ile yürütür.
23-) Federasyonu oluşturan dernekler arasında disiplin ve iş birliği sağlar.
24-) Federasyon ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.
25-) Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü koruması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı Devlet millet bütünleşmesine duyarlı olarak aynı amaç doğrultusunda faaliyet göstermek için kurulacak Konfederasyona kurucu federasyon olarak katılır veya var olan kuruluşa üye olur.
26-) Federasyon yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için iktisadi işletme ve teşekküller,(özel eğitim, sağlık vb.) kurar işletir işleticiye verir.

MADDE 7: FEDARASYON AMBLEMİ
Kırmızı renkte İstanbul ambleminin fon olarak kullanıldığı, güneş görüntüsü üzerine Samsun’daki Atatürk Heykelinin orijinal rengi olup çift halka içerisinde federasyonun adı yazılı olacaktır. Federasyon amblemi yönetim kurulunun izni olmadan hiçbir yerde ve hiçbir maksatla kullanılamaz.

MADDE 8- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A)ÜYELİK:
Federasyonun kurucu üye ya da üyeleri, il ilçe ve köy temelinde kurulan yöre insanlarına hizmeti amaçlayan en az (altı) ay bu amaçla çalışan ilk olağan genel kurulda federasyona katılma yönünde genel kurul kararı bulunan, ayrıca federasyon tüzüğüne uyumlu tüzüğe sahip olan Samsunlu en az 100 (yüz) üyeye sahip derneklerden oluşup, kurucu üyeler MADDE-3’de belirtilmiştir. Kurucular dışında kalan derneklerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları ve il dernekler müdürlüğüne gönderilen 1 adet onaylı genel kurul sonuç bildirimi. 1 adet divan tutanağı. 1 adet onaylı tüzük. 1 adet hazirun listesi İle federasyona resmi olarak müracaatta bulunur.
Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar Federasyon yönetimince dikkate alınmaz.
Genel kurul kararını alan dernek, yazılı olarak federasyon yönetimine başvurur, federasyon yönetimi 30 gün içinde müracaatı karara bağlamak zorundadır.

B) ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1-) Federasyon tüzüğünde yazılı bulunan tüm hükümlere ve yetkili organlarının aldığı kararlara uymak zorundadırlar, üye dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler.
2-) Üye Dernekler kendi Genel kurul toplantılarını, Federasyon genel kurul toplantıların dan en geç (2) ay önceden yapıp ve genel kurul sonuçlarını en az (30) otuz gün önceden il dernekler müdürlüğünden onaylı 1 adet genel kurul sonuç bildirimi 1adet divan tutanağı delege isimleriyle beraber 1 adet hazirun listesi 1 adet onaylı tüzük faaliyet raporu, bilânço, denetim kurulu raporlarını, katılım listesi, federasyon başkanlığına yazı ile bildirir.
Dernekler Genel Kurullarını tüzüğünde belirtilen zamanda yaparlar ve yapılan genel kurulda seçilen delegeler bir sonraki genel kurullarına kadar delege kabul edilir.
3-) Tüzüğün tamamının hayata geçirilmesinde ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde her türlü giderlerde üye dernekler katılmak zorundadır.
4-) Federasyonun amacına aykırı davranış ve tutumlarda bulunamazlar. Bulundukları taktirde Federasyon Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda gerekli yazılı uyarı, disiplin kurulu ve cezai şart uygular, hala aykırı davranışların devamı halinde ise Federasyon Yönetim kurulu kararı ile ilgili derneği ihraç yetkisine sahiptir.
5-) Üye dernek başkanları, başkanlar kuruluna katılmak zorundadır.
6-) Üye dernekler delege sayısına göre, delege başına 1 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) federasyona aidat olarak öderler. Bu rakam federasyon yönetim kurulu kararı ile her mali yılbaşında belirlenir.

C- ÜYELEĞİN SONA ERMESİ:
1-) Üye dernekler kendi genel kurullarından karar almak ve bu kararı federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartı ile istedikleri zaman federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.
2-) Dernekler kanuna göre suç işleyen derneği üyeliği sona erer. Üyeliğin sona ermesi veya ayrılması halinde federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır. Aksi takdirde giderleri ile birlikte icra yolu ile tahsil edilir.
3-) Ödemeyi taahhüt ettiği aidatı ödemeyen derneğin üyeliği, yönetim kurulu kararı ile tayin ettiği süreler içerisinde ödemeyen ve yapılan uyarıya rağmen ifa etmeyen üyenin üyeliği sona erer.
4-) Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan dernekler, Yönetim Kurulu kararı veya disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin genel kurula başvuru hakkı vardır. Genel kurulun kararı kesindir.

D-) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
Üye dernekler aşağıdaki hallerde Federasyondan çıkarılabilirler.
1-)Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.
2-)Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunan durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla derneğin üyeliğini askıya alabilir. Federasyon yönetimi bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir.
3-)Federasyon aidatlarını ödememek,
4-) Üye derneğin Başkan ve Yönetim Kurulu’nun Derneğin ve SADEF’in kuruluş amacına aykırı ve yüz kızartıcı suç işlemesi veya bu suç için zemin oluşturması halinde SADEF Yönetim Kurulu öncelikle ilgili dernek yönetiminden savunmasını yazılı olarak talep eder. Üye derneğin savunması SADEF Yönetim Kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Gerek duyulursa SADEF Yönetim Kurulu Yönetimden ilgili kişilere görev vererek Üye derneğin Yönetim Kurulunda değişiklik veya yeniden oluşturulması konusunda yetkilidir.
5-) Üye derneğin Federasyonun adına leke getirecek yüz kızartıcı bir suç işlemesi veya bu yönde zemin oluşturması halinde Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilir ve bir daha SADEF e üye olamaz.
6-)Üye dernek; Federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman içerisinde bildirmediği veya bildirdiği halde delegelerin genel kurula katılmaması halinde, Federasyon yönetimi Disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu 10 gün içerisinde ilgili derneğin ifadesine başvurur. Derneğin alınan savunması doğrultusunda disiplin kurulu hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna arz eder ve rapor doğrultusunda yönetim kurulu derneğin ihracına karar verebilir.
Yukarda 1.2.3 fıkralarında bildirilen konularla ilgili dernek bir ay içerisinde Federasyon yönetimine yazılı itirazını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon genel kurulunda görüşülür ve karara bağlanır-  Federasyon genel kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda, ancak Federasyon genel kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Dernek ihracı halinde Federasyondan herhangi bir şekilde maddi ve manevi hak talep edemez.

MADDE 9- FEDERASYON ORGANLARI
A)Genel Kurul,
B)Yönetim Kurulu,
C)Denetim kurulu,
D)Disiplin kurulu,

MADDE 10- ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR:
A)Onursal başkanlar kurulu,
B)Başkanlar kurulu,

MADDE 11-ZORUNLU ORGANLAR, GENEL KURUL
O
lağan ve olağanüstü genel kurullarda oy kullanacak delegeler; Federasyonun Genel Kurul yapıldığı anda görevde bulunan yönetim kurulu asil, denetleme kurulu asil ve disiplin kurulu asil üyeleri ile Federasyona bağlı üye derneklerinin genel kurullarınca seçilen  (3) üç delege ile üye dernek başkanlarından oluşur. Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Yasal sebepler hariç, dernek genel kurullarınca seçilen delegelerin delegeleri kendi istekleri dışında değiştirilemez. Yedek delege görevlendirilmemeleri halinde seçilme sırasına göre görevlendirme yapılır. Bir başkasına temsil hakkı, vekâlet vererek yâda diğer yazışma şekilleri ile oy kullanamaz, kullanır ise kullanılan oy geçersiz sayılır, Genel kurul toplantısına katılacak olan delegeler, üye dernekler tarafından başta üye listesi olmak üzere, delege listesini genel kurul toplantı tarihinden (30) otuz gün önceden federasyon başkanlığına bildirirler.
Federasyon olağan ve olağanüstü genel kurulundan 90 (doksan) gün önce üyelik başvurusunda bulunan dernekler genel kurula katılabilir. Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin kurulu asli üyeleri ve dernek başkanlarının görevden ayrılması veya seçilememesi halinde delegeliği düşer. Yeni seçilen Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin kurulu asli üyeleri ve dernek başkanları delege olur. Federasyon aidatlarının ½  sini, en geç genel kurul günü ödemeyen derneğin delegeleri hazirun listesini imzalayamaz, oy kullanamaz.

MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTISI
SADEF genel kurulu 3 (üç) yılda bir EKİM ayında olağan Genel Kurul yapar. Federasyona üye derneklerin 1/5 (beşte birinin) yönetim kurullarının karar defterine yazarak aldıkları kararlar üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Olağanüstü genel kurula,  üye derneklerin 1/5 inin yönetim kurullarının aldığı kararlarla birlikte, yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu (1) bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa,  toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk hâkimliği federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
4721 sayılı yasanın 76. Maddesine göre de federasyon  faaliyeti il ilgili, herhangi bir kanuni yaptırım amacı ile federasyon üye bütün derneklerin yönetim kurullarınca karar defterinde alacaklar kararlara uygun olarak üye dernek başkanı veya görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile karar alınabilir. Ancak bu karar ve toplantılar olağan genel kurul toplantısı yerine geçemez.

13- MADDE ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üye derneklerin listesini düzenler ve genel kurula katılacak Derneklere toplantı gününden 30 gün önce bildirir. Üye Derneklerden delege listesini yazı ile ister. Üye Dernekler tarafından Genel kurullarında seçmiş oldukları delegelerin bildiriminden sonra,  yürürlükteki Medeni kanun ile Dernekler kanununu ve yönetmeliğe göre genel kurula çağrı yapar.

MADDE 14- TOPLANTININ ERTELENMESİ
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonra olmak üzere aynı yer, saat ve adreste yeniden yapılır. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi © fıkrasında belirtilir. İkinci toplantının ertelenmesi durumunda
erteleme tarihinden itibaren en geç (2) iki ay içerisinde toplantının yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel kurul toplantısı federasyon genel merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurul toplantısı toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetleme kurulları üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 15- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
1-) Genel kurul toplantıları, Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Yapılan yoklama sonucu yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya başkanın görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
2-)Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkan bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtip toplantı tutanağı düzenler ve bu tutanaklar divan başkanı, divan başkanı yardımcısı ve kâtip tarafından imza edilir. Toplantı sonunda toplantı ile ilgili bütün belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Genel kurulda kararlar ekseriyetle çoğunlukla alınır ve kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyelerin bilgilendirilmeleri için Federasyon merkezine asılacak bir ilanla ve üye dernek başkanlıklarına da yazı ile duyurulur.

MADDE 16– TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Genel kurul toplantısında esas itibarıyla yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin 1/10 tarafından görüşülmesi istenilen konular gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları salt çoğunlukla alınır, ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi konularında karar yeter sayısı (2/3) dir.

MADDE 17– GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kurul federasyonun en yetkili organı olup başlıca görevleri şunlardır.
1-) Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının raporlarını inceleyip karara bağlamak.
2-) Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi olduğu gibi ya da değiştirerek kabul etmek.
3-) Federasyon yönetim ve denetim kurulunu ibra etmek.
4-) Federasyon yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Konfederasyon delegelerini belirlemek ve onursal başkanı seçmek.
5-) Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılmasında yarar görülen aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasına karar vermek.
6-) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, var olan taşınmaz malların satılması, personele verilecek ücret yolluk ve sosyal hakların belirlenmesi ve saptanması yönünde yönetim kuruluna yetki vermek.
7-) Federasyonun feshine karar vermek.
8-) Uluslararası faaliyetler sırasında görev alacak delegelerin ya da teknik heyetin tespiti için yönetim kuruluna yetki vermek.
9-) Yönetim Kurulu görevleri içinde alınan kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
10-) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
11-) Federasyona dönem içerisinde üye olma amacıyla yazı ile başvuran dernekler hakkında üyeliği kabul etme ya da ret etme konusunda karar vermek.
12-) Mevzuata ve federasyon tüzüğünde genel kurulca belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
13-) Aynı amaçlı FEDERASYONLAR ile KONFEDERASYONLAR kurmak veya kurulmuş bir konfederasyona üye olmaya karar vermek

MADDE 18-YÖNETİM KURULU: YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ:
1-) Federasyon yönetim kurulu, Genel kurula teklif edilenler arasından, otuz bir (31) asil ve otuz bir (31) yedek üye olarak üç (3) yıl süre ile genel kurulca, gizli oy açık tasnif usulü ile tek dereceli oy çoğunluğu ile seçilir. Yönetim kurulu, Federasyonun yürütme organıdır. Bütün kararları yönetim kurulu alır.
2-)Asıl üyelerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde en çok oy alan sıradaki yedek üye doğrudan çağrılarak bu eksiklik tamamlanır.
3-)Bu suretle oluşacak yönetim kurulu asıl üyelerinin sayısı yarıdan aşağı düşerse genel kurul bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:
A-)Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takip eden (7)iş günü içinde aralarında toplanır. İlk toplantıda görev bölümü yapılır. Görevleri karar defterine yazılır ve kararların altı imzalanır.
B-)Sonuçlar (30)otuz gün içinde mahallin en yüksek mülki amirine bir yazı ile bildirilir.
C-) Yönetim Kurulu kendi arasında;

(1) Genel Başkan,
(2) Genel Başkan Vekili,
(3) Genel Sekreter,
(4) Genel Sayman,
(5) Finansmandan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(6) Avrupa Birliği proje Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(7) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(8) Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(9) Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(10) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(11)Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(12)Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(13) Basın ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(14) Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(15) Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(16) İstihbarattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(17) İl ve İlçelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(18) Protokolden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı,
(19) Arge Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(20) Planlama ve Programlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(21) Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(22) Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(23) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(24) Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(25) Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(26) Organizasyonlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(27)Trakya Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(28) Avrupa Yakası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(29) Anadolu Yakası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(30) Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
(31) Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Görevlerini belirler.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİ:
1-)Yönetim Kurulu genel kuruldan sonra karar alma ve yürütme organı olup, genel kurula karşı sorumludur
2-)Federasyonu yönetsel ve yargısal makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder, ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verebilir.
3-)Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret almaz. Yönetim kurulu kararları dışındaki çalışmalardan ve faaliyetlerden kendileri sorumludur.

MADDE 21- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:
1-)Yönetim Kurulu ayda bir çağrıya gerek duymadan olağan toplantısını yapar.
2-)Olağanüstü hallerde ya da gecikmesinde sakınca görüldüğü takdirde Genel Başkan ve
3-) üç yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim; olağanüstü olarak toplanır.
4-)Bu toplantılarda gündemde olan konular tartışılır ve karara bağlanır.

MADDE 22- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.

MADDE 23- TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYE:
Gereksiz ve izinsiz üst üste (3) üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan yada bir yıllık çalışma dönemi içersinde yapılan toplantıların 1/3 üne katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

MADDE 24- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Federasyonun birinci derecede yürütme organı olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
1-)Federasyon çalışmalarını tüzük hükümlerine uygun olarak yürütür,
2-)Genel kurul kararlarının ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirir,
3-)Federasyonun para ve mallarını amaca uygun biçimde kullanılmasını sağlar,
4-)Federasyonun çalışma raporlarını, bütçesini, bilânçosunu ve gelir gider hesabını hazırlar,
5-)Yasayla öngörülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutar,
6-)Genel kurulda alınan yetkiye dayanılarak ve yasaya uygun olarak federasyon yararına taşınır, taşınmaz malları satın alır, satar, ayni haklar kurar ve kaldırır her türlü bağış kabul eder ve bağışta bulunur.
7-)Federasyona, ihtiyaç olması halinde gerekli görülen memur ve yardımcı hizmetlileri bulur, görevlendirir, ücretlerini belirler,
8-)Federasyon için gerekli görülen tesislerin analiz ve projelerini hazırlar, genel kurulun bilgi ve onayına sunar,
9-)Uluslar arası çalışmalarla ilgili olarak yasal izinler almak ve federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,
10-)Federasyon veya Derneklere çalışmaları ile maddi ve manevi katkılarda bulunan ve büyük emeği geçenleri ödüllendirmek amacıyla plaket yada madalya verir.
11-)Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına her çeşit sözleşmeleri yapar,
12-)Örgütlenme sekreterince hazırlanan eğitim programlarını onayarak uygulamaya koyar,
13-) Federasyonun gelirlerini ve menkul veya gayrimenkullerini amaca uygun bir şekilde kullanır,
14-) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, genel kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlar,
15-) Gerekli yasal izinleri almak şartı ile uluslar arası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirler, bu temsilcilerin Yurt içi veya yurt dışına federasyon adına toplantılara katılmaları halinde her türlü masrafını karşılar,
16-) Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenler,
17-) Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenler, bu amaçla yurt içi veya yurt dışından gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet eder, bunlara karşı federasyonu temsil eder, misafirlerin barınma ihtiyaçlarını karşılar.
18-)Yürürlükteki mevzuat ve Tüzükte ön görülen diğer görevleri yerine getirir,
19-)Yönetim Kurulu, ayda bir faaliyetlerini yazılı olarak üye derneklere bildirir.

MADDE 25- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-) Yönetim kuruluna başkanlık eder.
2-)Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,
3-)Yönetim kurulunun görüşünü alarak Federasyon adına basın toplantısı yapar, her türlü basın ve yayın organlarına beyanatta bulunur, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda federasyon adına konuşma yapar, başkan bu yetkilerini yönetim kuruluna bilgi vermek şartı ile yönetim kurulu üyelerinden birini de vekil tayin edebilir.
4-)Genel sekreter ile birlikte bütün yazışmaları, genel saymanla birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
5-)Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dâhil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Federasyonun tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır.
6-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
7-)Federasyon tarafından çıkartılan basın ve Yayın organlarına sahiplik eder.

MADDE 26- GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-)Başkanın olmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder.
2-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
3-)Genel Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirecektir

MADDE 27- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-)Federasyonun bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.
2-)Federasyon içi hizmetlerle olan ilişkilere ait yazışmaları tek başına imzalamaya yetkilidir.
3-)Genel Başkana vekâlet eder toplantıyı açar ve yönlendirir.
4-)Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve Yönetim Kurula getirir.
5-)Federasyon bünyesinde çalışan elemanların özlük işlerini düzenler ve yürütür.
6-)Derneklerin Genel Kurullarının zamanında yapılmasını sağlar ve Yeni üye olacak derneklerin Genel Kurulun’da Divan Başkanlığı görevini yapar,
7-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
8-)Komisyonlar, Bölge Başkanlıkları ve Dernek Başkanları Genel Sekreter’e bağlı olup, Genel Sekreter gerekli gördüğü zamanlarda toplanı düzenleyip görüşmeler yapar, gerekli gördüğü oluşum ve düzenlemeleri yaparak konu ile ilgili raporunu Yönetim Kurulu’na sunar.
9-) Gerek gördüğü konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Üyeleri, Bölge Başkanları ve ilgili kişilere görev tebliğ eder ve yerine getirilmesi için takibini yapar
10-) Federasyon yönetimi içerisinde koordinasyonu sağlayarak sorunları tespit edip ilgili Genel Başkan Yardımcılarına konuyu tebliğ ederek çözüme ulaşmasını sağlamak,
11-)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 28-GENEL SAYMAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-)Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür.
2-)Federasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamalarını bütçe esasına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarını gereği gibi sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
3-)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
4-)Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
5-)Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.
6-)Genel kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak için teklifte bulunur.
7-)Genel kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.
8-)Tahsil tediye, mahsup vs. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları
başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan
yönetim kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür.
9-)Federasyon yönetim kurulu bilgisi olmadan kasada memur kat sayısının 1.000 (bin)
katından fazla para bulundurma yetkisi yoktur.
10-) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
11-)Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.
12)Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 29-FİNANSMANDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
A-Finansman kaynaklarını temin ederek Federasyon’a katkı sağlar,
B-Federasyon’u mali açıdan en iyi seviyeye gelebilmesi için gerekli finansman araştırmalarını yapıp hayata geçmesini sağlamak,
C-Genel Sayman ile koordineli çalışmak,
D-Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 30- AVRUPA BİRLİĞİ PROJE GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
1.Federasyon’un ve Derneklerin gelişimi için projelerin üretilerek bu projelerin olumlu bir şekilde hayata geçmesini sağlamak,
2.Derneklerin gündeme getirmiş olduğu projeleri inceleyerek, gerekli araştırmaları yapıp sonuçlandırmak,
3.AB uyum yasaları gereği Sivil Toplum Örgütleri’ne sağladığı kaynaklardan Federasyon’un ve Dernekler ‘in faydalanmasını sağlamak,
4.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 31-SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Federasyon amaç ve hizmetleri ile ilgili konularda Siyasi Partilerle görüş alış verişinde bulunarak konularla ilgili raporların hazırlanarak Genel Sekreter’e sunulması,
2.Samsunlu hemşerilerimiz arasında siyasi kariyeri olanların desteklenerek Siyasi Partilere kazandırılması ve istediği görevi alabilmesi için SADEF adına gerekli görüşmelerin yapılarak düzenlenen raporun Genel Sekreter’e sunulması,
3.Federasyon amaç ve hizmet konularında kendi sorumluluk alanına giren görevlerle ilgili çalışma yaparak Genel Sekreter’e sunmak,
4.Gerek gördüğü zamanlarda Siyasi Partilerin Genel Başkanlıklarını, İl Başkanlıklarını, İlçe Başkanlıklarını, Belde Başkanlıklarını, Bakanları, Milletvekillerini, Belediye Başkanları’nı, tüm bürokratları ve gerek gördüğü kurum/kişileri ziyaret ederek tüm çalışma ve görüşmeleri yapmak,
5.Yönetim Kurulu kararı sonucu Genel Sekreter’in tebliğ ettiği görevle ilgili dosyayı inceler gerekli çalışma ve görüşmeleri yaparak sonucu rapor halinde tekrar Genel Sekreter’e sunulması,
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 32-EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VEYETKİLERİ;
1.Samsun’lu öğrencilerin eğitiminin devamı için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmanın yapılması,
2.İmkanı olmayan başarılı Samsunlu öğrencilerimizin tespit edilerek bu öğrencilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eğitimlerinin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
3.Sadef’e üye derneklerimizin bilinçlendirilmesi konusunda gerekli seminer ve konferansların düzenlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması,
4.Federasyon’a gelen burs taleplerini incelemek, burs verilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak,
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek

MADDE 33-SAĞLIK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Samsunlu hemşerilerimizin sağlık ile ilgili tüm sıkıntılarını gidermek adına gerekli çalışmaları yapmak,
2.Samsunlu sağlık çalışanlarını araştırıp bulmak ve onlarla Federasyon arasında ilişkiyi düzenlemek,
3.Sağlık kuruluşları (Hastane, poliklinik, sağlık ocağı v.s.) ile temaslarda bulunup gerekli zamanlarda ilişkileri kurmak,
4.Samsun çevresinde sağlık ile ilgili eksikliklerin tespit edilerek, eksikliğin giderilmesi için gerekli raporun hazırlanması,
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 34-HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Tüm Samsunluların resmi dairelerdeki her türlü sıkıntılarında kanun ve yasalar çerçevesinde sorunları çözerek sonuca ulaşmasını sağlamak,
2.Federasyon’a üye derneklerin hukuksal anlamdaki tüm sıkıntıları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
3.Federasyon’un Resmi kurumlar veya Tüzel kişiliklerle olan hukuki sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak,
4.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 35-SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1
.Samsunluların spor alanında yapılandırılmasını ve en iyi şekilde hizmet edecek konuma gelmesini sağlamak,
2
.SADEF spor’un oluşumu için gerekli alt yapı çalışmalarını hazırlayarak hayata geçirilmesini sağlamak,
3
.Gençlerin ve çocukların spora kazandırılarak olası kötü alışkanlıklardan soyutlanmasını sağlamak,
4
.Üye dernekler arasında takımların oluşturularak turnuvaların düzenlenmesini sağlamak,
5
.Samsunlu sporcularımızın bulunarak Samsunspor’a ve büyük kulüplere kazandırılması için gerekli görüşmelerin yapılmasını sağlamak,
6
.Gençlerin spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyal tesisler ve lokalinin yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
7
.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 36-TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1
.Dernekler arasında örgütlenmeyi ve teşkilatlanmayı sağlamak.
2
.İl, 2.İlçe ve bölgelerdeki genel teşkilatlanmadan sorumludur.
3.İl ve 3.İlçelerdeki derneklerin teşkilatlanmadan sorumlu birimlerinin kurulmasını sağlamak.
4
.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 37-BASIN VE TANITIMDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1
.Sadef’in tanıtılması için yazılı ve görsel basında gerekli görüşmelerin yapılarak kamuoyunda tanınmasını sağlamak,
2.Federasyon’un programları, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, dergi gibi yayınların çıkartılmasını sağlamak,
3.Ulusal ve uluslararası iletişimi sağlamak ve bu yayın organları ile ilgili arşiv oluşturmak,
4
.Sadef’e üye derneklerle ilgili haber niteliği taşıyan tüm çalışmaları yaparak yazılı ve görsel basında duyurulması için çalışmalar yapıp Genel Sekreter’e sunulması,
5.
Federasyon’un amaç ve hizmet konularında kendi sorumluluk alanına giren görevlerle ilgili çalışma yapmak,
6
.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 38-KÜLTÜR VE TRUZİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.
İstanbul ile Samsun Kültürü, kültürlerin paylaşımı tarafından hemşerilerimize destek olmak.
2.Samsun kültürünü İstanbul’da en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek.
3.Samsun Turizminin geliştirmek için tanıtımlar düzenlemek.
4.Materyalleri temin etmek, sunumlar hazırlamak ile ilgili Başkan Yardımcısıdır.
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 39-KALKINMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1
.Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgelerdeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek.
2.Bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek.
3.Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
4.Kalkınma Kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin, bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini azami düzeyde alır.
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 40-İSTİHBARATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1
.Sadef’in ve Dernekler ‘in yapılan etkinliklerinde Protokolün rahatı ve güvenliğini sağlamak,
2.Tüm Samsunlular hakkında menfi veya müspet bilgileri toplayarak raporun hazırlanması,
3
.Federasyonun aleyhinde yapılan çalışmaların tespiti için gerekli araştırmaların yapılarak rapor haline getirilmesi,
4
.Federasyon’un ve Samsunluların birlik beraberliğini bozan veya bozmaya çalışanların tespit edilerek gerekli cezanın verilebilmesi için rapor halinde sunulması,
5
.Federasyon’un adına leke getirecek davranışlarda bulunan kişilerin tespit edilerek rapor halinde sunulması,
6
.Dernekler arasında istihbar atlanmasını oluşması için gerekli çalışmaların yapılması,
7
.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 41-İL VE İLÇELERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.
İstanbul ile Samsun genelinde tüm İlçeler de ve bu ilçelerin protokol üyeleri ile ilişkiler kurmak, bu ilçelerden bulunan Samsun ve Samsun İlçe & Köylerine ait dernekler ile ilgili resmi işlerde yardımcı olmak Samsun ve İstanbul ilçelerinde yetkili ve etkili kişiler ile irtibata geçip hemşerilerimiz sorununu gidermek ektedir.
2.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 42- PROTOKOLDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1
.Federasyonun yapmış olduğu programlarda protokolün karşılanması ve ağırlanması.
2.Federasyon yönetim kurulunun katıldığı programlarda oturma düzenin sağlanması ve tanıtılması.
3.üye derneklerin programlarında protokol düzenini sağlamak.
4.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 43- ARGE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ                                                                   

1.Federasyonun sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve Federasyon çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gerekli tüm çalışmalarını hazırlar ve yürütür.
2
.Bütün birimlerin yaptığı faaliyetlere her türlü içeriği sağlar. Çalışmaların fikri altyapısını oluşturur.
3.
Tüm komisyonların hedef ve programlarını analiz eder. Bu analizleri ilgili birim başkanlıklarıyla paylaşır.
4
.Bilim ve teknolojiyi takip ederek araştırma yapar, yerel ve merkezi sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunur
5.Bu amaçla ilgili eğitim araştırma ve inceleme kurumlarını ziyaret eder, elde ettiği bilgi ve bulguları ilgili yerlere aktarır.
6.Federasyonun ve derneklerin işleyişinde ve faaliyetlerinde en son teknolojinin kullanılması için gerekli çalışmayı yapar. Kamuoyu araştırmaları yaparak bölgesindeki gençlerin tercih yönünü belirler.
7.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 44-PLANLAMA VE PROGLAMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.
Federasyonun organizasyonlarından katılma ile ilgili planlamayı yapmak başlıca görevidir.
2.Federasyon düzenleyeceği piknik, etkinlik, şölen şenlikler ile ilgili organizasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte ortak hareket etmek ve eksiklikleri gidermekle sorumlu Başkan Yardımcısıdır.                                                                                                                                                       3.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 45-BİLGİ İŞLEMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1
.Federasyon ve bağlı derneklerin Teknoloji ile ilgili isteklerini karşılama, destek olma ve eğitim verme ile sorumludur.
2.Sistem alt yapılarını kurma, SMS, sistemini takip etme, WEB ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmak ve kontrollerini yapmak,
3.Bilgisayar alt yapısını oluşturmak ve desteğini vermek ile ilgili konulardan sorumludur.
4.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 46-SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1
.Yurt çapında yaşanabilecek sel, deprem v.s. gibi doğal afetler sonucu oluşacak sıkıntıların giderilebilmesi için sosyal sorumluluk gereği Federasyon olarak yapılması gereken konularla ilgili çalışmaların yapılarak ön hazırlığın tamamlanması,
2.Samsunlu hemşerilerimizin cenaze işleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,
3.Yaşlı, dul, yetim ve kimsesiz hemşerilerimizi tespit ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
4.Maddi ve manevi yardım yapılacak ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,
5.Federasyon’un veya Üye Derneklerin yapacağı etkinliklerde yapılan organizasyonun sorunsuz olabilmesi için verilen görevleri yapmak,
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 47- İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.İstanbul yaşayan Samsunlu işçi ve iş veren hem şehirlerimizin gerek iş ihtiyaçlarında işe uygun personelleri yerleştirme ve koordinasyonu sağlama başlıca görevidir.
2.Kamu’da özel sektörde görevli Samsunlu hem şehirler ile ilişkiler grup buralarda personel ihtiyacı doğması durumunda Samsunlu hemşerilerimize öncülük etmek.
3.Burada çalışan personel, müdür, başkan vs. görevlilerin bilgilerini ilgili birimlere bildirmek.
4.Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlemden Sorumlu Başkan Yardımcısı Birlikte çalışmak.
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 48- HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.Federasyonun yapacağı programlarda dernekleri organize ederek programın hazırlanmasını sağlamak.
2.Federasyon ve üye dernekler arasında iletişimin kurulması ve gerekli alt yapının oluşturulması
3.Samsunluların birbirleriyle tanışıp, iletişim kurmasını sağlamak.
4.Federasyonun yapacağı organize ve programlarda alt yapıyı hazırlamak.
5.Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 49-GÜVENLİKTEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Federasyonun yapacağı organizelerde yetkililerle görüşerek gerekli emniyet tedbirlerin alınmasını sağlamak.
2.SADEF’ e bağlı Derneklerin yapacakları gece ve organizasyonlar da gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak yardımcı olmak.
3.Federasyon Başkanı Yönetim Kurulu katılan protokol ve misafirleriyle ilgili güvenlik tedbirlerin alınması ve gerekli emniyet birimlerine bildirerek resmiyeti sağlamak.
4.Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesini sağlamak.
5.Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün Törenlerinde duyarlı kapıdan yetkilerle irtibata geçerek, bu kişilerin üstlerini detektörle aramasını x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden sağlamak.
6.Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri vs yardımcı olmak.
7.Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları yetkililerle birlikte emanete almak.
8.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı tutanak tutarak emanete almak.
9.Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla ilgili kurumları arayarak yakalama çıkartmak.
10.Özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında aranan ve arayanın aynı cinsten olması gerekliliğini sağlamak.
11.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 50-ORGANİZASYONDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.SADEF’in ve üye derneklerin yapacağı organizasyon düzenlemek için temel düzeyde proje geliştirir.
2.İş planı yapar.
3.Mekan tasarlar ve düzenler.
4.Yardımcı hizmetleri temin eder.
5.Organizasyonla ilgili araştırmalarda bulunur.
6.Maliyeti hesaplar.
7.Tanıtım ve pazarlama yapar.
8.Ekip hazırlar.
9.Organizasyon etkinliklerini tasarlar.
10.Görüşmeleri ve haberleşmeleri sağlar.
11.Organizasyonu gerçekleştirir.
12.Sonucu değerlendirir.
13.İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
14.Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
15.Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
16.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 51- TRAKYA TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Kendi bölgesindeki derneklerin teşkilatlanmasını sağlamak
2.Sadef’in bölgelerde tanıtımını yaparak, yapılacak programlara katılım sağlamak.
3.Üye dernekler arasında komisyonlar belirleyerek teşkilatlanmayı sağlamak.
4.Kendi bölgesinde yapılacak programlarda alt yapıyı hazırlayarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
5.Teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısıyla birlikte çalışmak.
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 52- AVRUPA YAKASI TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.Kendi bölgesindeki derneklerin teşkilatlanmasını sağlamak
2.Sadef’in bölgelerde tanıtımını yaparak, yapılacak programlara katılım sağlamak.
3.Üye dernekler arasında komisyonlar belirleyerek teşkilatlanmayı sağlamak.
4.Kendi bölgesinde yapılacak programlarda alt yapıyı hazırlayarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
5.Teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısıyla birlikte çalışmak.
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.                                                       

MADDE 53- ANADOLU YAKASI TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.kendi bölgesindeki derneklerin teşkilatlanmasını sağlamak
2.sadef’in bölgelerde tanıtımını yaparak, yapılacak programlara katılım sağlamak.
3.üye dernekler arasında komisyonlar belirleyerek teşkilatlanmayı sağlamak.
4.kendi bölgesinde yapılacak programlarda alt yapıyı hazırlayarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
5.Teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısıyla birlikte çalışmak.
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 54-GENÇLİK KOLLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Sadef’e üye derneklerde bulunan gençlerin tespiti ve aktif olarak çalıştırılması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
2.Sadef’e üye tüm derneklerde gençlik kollarının oluşturulması,
3.Tüm etkinliklerde gençleri aktif olarak çalıştırmak,
4.Gençlerin yetkinliklerinin tespit edilerek verimli olabileceği alanlarda çalışabilmesi için Yönetim Kurulunda bulunan (Spordan sorumlu, Eğitimden sorumlu, Siyasi işlerden sorumlu, Finansmandan sorumlu v.s.) sorumluluk alanlarında görev almaları için rapor hazırlamak,
5.Gençlerin meslek, iş v.s. sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılarak raporun hazırlanması,
6.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

MADDE 55- KADIN KOLLARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ
1.üye derneklerin kadın kollarını oluşturmak.
2.Katıldığı organizasyonlarda örgütlenmeyi sağlamak ve Federasyonu temsil etmek.
3.derneklerin kadın kolları ile işbirliği içerinde sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak.
4.Federasyonun toplantıları ve programlarında kadınları örgütleyerek katılım sağlamak.
5.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

MADDE 56-YÖNETİM KURULU İŞLEYİŞ ŞEKLİ
Federasyona gelen tüm talepler her ne yolla gelirse gelsin bu taleplerin tamamı Genel Sekreter’de toplanacaktır.
Genel Sekreter bu talebi Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirecek, Yönetim Kurulu’nun kararı olumlu yönde ise Genel Sekreter konuyla ilgili görevi ilgili Genel Başkan Yardımcısı’na tebliğ edecektir.
Eğer Yönetim Kurulu kararı olumsuz ise Genel Sekreter kararı talep sahibine tebliğ eder.
Kendisine görev tebliğ edilen Genel Başkan Yardımcısı verilen görevle ilgili olarak gerekli görüşme ve çalışmalarını Federasyon adına yapar, görevini tamamladığı zaman yapılan çalışma ile ilgili raporunu hazırlayarak Genel Sekreter’e sunar.
Genel Sekreter Genel Başkan Yardımcısından gelen raporu Yönetim Kurulunda gündeme getirir ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararı talep sahibine tebliğ eder.
Genel Sekreter bu çalışmaların başından sonuna kadar takipçisi olup sonuçlandırmakla mesuldür.
Yönetim Kurulunda görev yapan Genel Başkan Yardımcıları sorumlu olduğu görevlerinden (Spordan sorumlu, Eğitimden sorumlu, Siyasi işlerden sorumlu, Finansmandan sorumlu v.s.) mesul olup, sorumlu olduğu görevlerle ilgili konularda Yönetim Kurulu üyeleri ve üçüncü şahıslar müdahale edemezler. Eğer ki bu şekilde müdahalelerin olması durumunda konu Genel Sekreter’e iletilerek Yönetim Kurulu gündemine alınır.
Yönetim Kurulu üyeleri görev ve sorumlulukları dışında bulunan görev ve işlerle ilgili kendi başına hareket etmesi durumunda konu Yönetim Kurulu gündemine alınarak ilgili çalışmayı yapan üye’ye öncelikle ikaz, bu durumun devamı halinde ise Disiplin Kurulu’na sevk edilir veya Yönetim Kurulu gerekli cezai müeyyideyi uygular.

MADDE 57-BÖLGE BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ:
Bölge Başkanlıkları 9 Bölge Başkanlığından oluşur;
1.Bölge Başkanlığı (İstanbul Anadolu Yakası)
2.Bölge Başkanlığı (İstanbul Kuzey Haliç Bölgesi)
3.Bölge Başkanlığı (İstanbul Avrupa Yakası)
4.Bölge Başkanlığı (Trakya Bölgesi)
5.Bölge Başkanlığı (Bursa Bölgesi)
6.Bölge Başkanlığı (Samsun Bölgesi)
7.Bölge Başkanlığı (Ankara Bölgesi)
8.Bölge Başkanlığı (Sakarya Bölgesi)
9.Bölge Başkanlığı (Bilecik Bölgesi)

MADDE 58-BÖLGE BAŞKANLIKLARI GÖREV VE YETKİLERİ:
1.Bölgesinde bulunan derneklerle istişare toplantısı yaparak derneklerin çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunur,
2.Bölgedeki derneklerin yapacakları etkinliklerle ilgili olarak Genel Sekreterin kontrolünde etkinlik takvimi oluşturur,
3.Çalışacağı yönetim kurulunu belirler ve Genel Sekretere rapor halinde sunar,
4.Bölgesinde bulunan derneklerin sorunların giderilmesi için gerekli çalışma ve raporun hazırlanarak Genel Sekreter e sunulması,
5.Bölgedeki derneklerin yapacağı etkinliklerin hazırlığı ve yapılmasını takip ederek gerekli raporun hazırlanması,
6.Bölgesinde yapılacak toplantılara ev sahipliği yapar ve dernek başkanlarını bilgilendirir,
7.Bölgesindeki sorun ve sıkıntıları tespit ederek çözüme kavuşması ile ilgili araştırmasını yaparak durumu rapor haline getirir,
8.Federasyon amaç ve hizmetleri doğrultusunda belirtilen faliyetlerde bölgesinde bulunan derneklerin çalışmasını sağlar,
9.Bölgesindeki Federasyon’a üye olmayan derneklerin tespit edilerek Federasyon’a kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılarak rapor halinde sunulması,
10.Sadef’in bölgede doğru bir şekilde tanıtılması ve Federasyon’a yakışır bir şekilde temsil edilmesi.
11.Genel Başkan ve Yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek

MADDE 59 – DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ: 
Denetleme kurulu Genel kurulca (3) yıl için (3) üç asıl (3) üç yedek üye olarak seçilir. Seçimleri izleyen (7) yedi gün içinde toplanarak aralarında (1) bir başkan (1) Bşk Yardımcısı (1) bir sekreter seçer

MADDE 60 -DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-)Federasyonun bütün işlemlerini hesap ve defterlerini denetler.
2-)İki yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilânço gelir ve gider hesabına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar.                                                                                                                 3-)Federasyon gelir ve giderlerini usulüne uygun biçimde ve tarih sırasına göre vezne defterinin ilgili bölümlerine işlenip işlenmediğini ve bu harcama evraklarının yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını inceler.
4-)Yönetim kurulunun harcamalarla ilgili kararlarına uygun harcama yapılıp yapılmadığını denetler.
5-)Federasyona ait demirbaş kıymetlerin kiralama, kullanma, satış değerlerinin emsal değer ve ölçülere uyup uymadığını denetler.
6-)Federasyonun bankalarda, elde ve kasada bulunan para durumunu tespit eder.
7-)Gelen, giden evrak kayıt defterinin tutulup tutulmadığını kontrol eder,
8-)Yazılı başvurulara gereken süre içersinde yanıt verilip verilmediğini denetlemek.
9-)(6) ay süreler içersinde yapılan denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
10-)Aldığı kararları ve denetleme raporlarını sırası ile özel bir deftere işler, yazışmalar için dosya tutar.
11-)Gerektiğinde genel kurul aracılığı ile olağanüstü toplantıya çağırır.
12-)Genel kuruldan 30 gün önce; üye derneklerin son genel kurul belgeleri (1 il dernekler müdülüğünden onaylı genel kurul sonuç bildirimi 1 divan tutanagı hazirun listesi onaylı tüzük) Federasyon genel kuruluna seçilen delege listesini denetlemek ve kanuna uygun olup olmadıgını saptamak.

MADDE 61-DENETLEME KURULUNA BİLGİ VE BELGE VERMEK:
1-) Federasyon ve  üye dernek Yönetim Kurulları, denetleme kurulunun sözlü yâda yazılı olarak istediği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
2-)Federasyonun bütün organ ve personeli ile üye dernek yetkilileri  denetleme kuruluna  yardım etmek ve kolaylık göstermek zorundadır.
3-)Denetim Kurulu belgeleri federasyon merkezi dışına çıkarmadan kendine ayrılan yerde inceler.

MADDE 62 – DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ:
Disiplin kurulu federasyonun yasama ve disiplin kuruludur. Federasyonun genel kurulda (3) üç yıl için genel kurul delegeleri arasından seçilir. (3) üç asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Seçimleri izleyen (7) yedi gün içinde toplanarak aralarında (1) bir başkan (1) Bşk Yardımcısı (1) bir sekreter seçer.

MADDE 63- DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN ÖNERİLEN CEZALARIN UYGULAMA ŞEKLİ
Disiplin kurulu yönetim kurulu tarafından kendisine verilen üye derneklerle ilgili konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu Disiplin kurulunun raporuna göre;
1-) Yazılı Uyarma
2-) Yazılı İkinci Uyarma
3-) 1 Aydan 6 aya kadar tesisleri kullanmama cezası verilir.
4-) Federasyon üyeliğinden tamamen çıkarma.

MADDE 64-DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ
1-) Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile tekemmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.
2-) İki defa yazılı uyarı verilmesine rağmen cezalının fiili düzeltmemesi durumunda bir üst cezası verilir. Bu cezaya karşı yönetim kuruluna bir ay içerisinde itiraz etmek mümkündür.
3-) Üyelikten tamamen çıkarma cezası disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
4-) Disiplin kurulunun bu görevi Yönetim Kurulu’nun belirlediği herkesi kapsar

MADDE 65- ONURSAL BAŞKANLAR KURULU:
Genel kurulca Federasyon faaliyetlerinde üstün hizmeti geçenler arasından seçilir.

MADDE 66- BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ
Federasyon yönetim kurulu, bölge ve dernek başkanlarından oluşur.
Başkanlar kuruluna Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan vekili veya Genel Sekreter başkanlık eder. Kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine, genel kuruldan sonra ayda bir olağan, lüzumu halinde daha kısa sürede belirlenen gündemle olağan üstü toplanır.
Başkanlar kurulu:
a.Derneklerin yerel ve genel sorunlarını dile getirir, bu konuda yetkililere tavsiyede bulunur.
b.Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaların daha rasyonel hale getirilmesi için önerilerde bulunur.
c.Federasyonun geleceği ile ilgili konularda görüşlerini açıklar.
d.Dernek ilişkileri ve ortak konular hakkında dernekler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.
e.Tüzük maddelerini gerektiğinde yorumlayarak görüşlerini bildirir.
Başkanlar kurulunca ortaya konan görüşler, sonuç bildirisi olarak  metin haline getirilerek  muhafaza edilir. Sonra federasyon yönetim kurulunca değerlendirilir

MADDE 67- KOMİSYONLAR:
Federasyon yönetim kurulu adına Genel Sekreter ihtiyaç gördüğü yerlerde komisyonlar kurar. Komisyon yönetimi 20+1 den oluşmak üzere komisyonlar kurulur.

MADDE 68- FEDERASYON ORGANLARI HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER:
Genel kurulca yapılan seçimi takip eden (30)otuz gün içinde federasyon başkanı tarafından, Federasyonun tüm organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri ile diğer kimlik bilgileri o mahallin en yüksek mülkü amirine yazı ile bildirilir.
                                                             
MADDE 69- FEDERASYONCA TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER:
Federasyon 5253 sayılı dernekler kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar.

MADDE 70- FEDERASYONUN GELİRLERİ:
1-)Delege başına (1TL)bir TL aylık aidat ödeyeceklerdir.
2-)Kamu iktisadi kuruluşlarından elde edilecek yardımlar.
3-)Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelir.
4-)Federasyon tarafından ya da dernekler yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek olan balo, konser, temsil, konferans gibi sosyal faaliyetler ile her türlü girişim gelirleri.
5-)Gerçek ve tüzel kişilerle uluslar arası resmi, özel kuruluşlar, yabancı v.b. kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri.
6-)26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı belediye gelir kanunun 103.maddesinin ilgili fıkraları uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.
7-)Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
8-)Kurulacak olan iktisadi teşekküllerin sağlandığı gelirler.
9-)Federasyona bağlı derneklerin üye aidatları.
10-) işçi ve işveren sendikaları ile mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve yardım eder.

MADDE 71- FEDERASYONUN GİDERLERİ:
1-)Ücretleri. 2-)Yolluklar 3-)Sosyal faaliyetler. 4-)Pirim ve ikramiyeler 5-)Vergi ve sigorta primleri. 6-)Kira giderleri. 7-)Aydınlatma. 8-)Isıtma. 9-)Temizlik. 10-)Kırtasiye 11-)Demirbaş. 12-)Noter ve Mahkeme harçları.13-)P.T.T. Giderleri. 14)Ağırlama ve ulaşım giderleri. 15-)İktisadi teşekküllerin giderleri 16-)Personel giderleri. 17-)Üye derneklere, siyasi parti, işçi ve işveren sendikaları ile mesleki kuruluşlara yapacağı maddi yardımlar.

MADDE 72- FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USÜL:
Federasyon gelirleri alındı belgesi ile alınır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Dip koçanlar ve gider belgeleri kanunen zorunlu kılınan sürece saklanır.
Federasyonun parası federasyon adına bir bankada açılacak olan hesapta saklanır.. Federasyona borç yükleyen tüm işlemler ile (1.000) bin TL aşan harcamalarda genel başkan ve genel sekreter ile genel saymanın imzalarının bulunması zorunludur. (500) beşyüz TL aşmayan harcamalar genel başkan, genel sekreter veya genel saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

MADDE 73- ALINDI BELGESİ:
Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 sayılı kanunun 11. Maddesine göre temin edilir.

MADDE 74- BELGELERİ SAKLAMA SÜRELERİ:
Gelir ve giderle ilgili belgeleri saklama süreleri, özel yasalarında daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere (5) beş yıldır.

MADDE 75- BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Federasyon yönetim kurulu, federasyon faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyeceği genel beyan formunu karar ile onaylayarak geçen yılın beyan formunu her yılın (30) otuz Nisan tarihine kadar mahallin en büyük mülki amirine verir.

MADDE 76-FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ:
Federasyon bir dönem içinde yatırım amaçlı faaliyetlerde bulunması halinde gelirinin %50 oranını geçmemek şartı ile borçlanır, borçlanma yapacağı hususlarda işletme projesi hazırlar ve yönetim kurulunca hazırlanan işletme projesi zamanı geldiğinde genel kurula onaylatır.

MADDE 77-FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ:
Federasyonun iç denetimi, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 78-ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Federasyon ana tüzüğü, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin (2/3) oy çokluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe genel kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez.
Çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin iki katından az olamaz, ikinci toplantıya katılan üyelerin (2/3)oy çokluğunun kararı ile tüzük değişikliği yapılır.

MADDE 79- FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ:
Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
1-)Genel kurul kararı ile fesih.
2-)Mahkeme kararı ile fesih
3-)Kendiliğinden dağılmış sayılma.
4-)Kapatılma

MADDE 80- FESHİ:
Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir, ancak fesih için yapılacak toplantıda federasyona kayıtlı asıl üyelerin 2/3’nin genel kurul toplantısına katılması şarttır. Birinci toplantıda nisap temin edilemezse, ikinci toplantıda nisaba bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak ikinci toplantıya federasyon yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının (2) iki katı kadar üyenin katılması şarttır. Fesih için yapılacak genel kurul toplantılarında, toplantılara iştirak eden üyelerin 2/3’sinin federasyonun feshi lehine oy vermeleri ile fesih işi karara bağlanır. Federasyon feshi yönetim kurulu tarafından (30) otuz gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

MADDE 81- FEDERASYONUN TASFİYESİ:
Fesih ya da kendiliğinden dağılma halinde, federasyonun tüm mal, para ve gayrı menkulleri Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bırakılır.
Fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir.  Federasyonun bütün mallarını, hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını birinci fıkra esasına göre dağıtır.

MADDE 82- HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bir tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile Türk medeni Kanun birinci kitabının cemiyetler kısmı uygulanır.

MADDE 83-SADEF SAMSUN DERNEKLER FEDERASYONU 20014-2017 YÖNETİM KURULU

S.N

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

YILDIRAY BAŞ

BAŞKAN

2

SADIK KARABIYIK

BAŞKAN VEKİLİ

3

İBRAHİM DENİZ

SEKRETER

4

FARUK ÖNDAY

SAYMAN

5

HALİT KATI

TEŞKİLATLANMADAN SORUMLUGENEL BŞK YRD

6

HARUN ÇAY

FİNANSMANDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

7

EREN KAYA

SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

8

MEHMET PAMUK

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

9

DİLAVER ÇAMOĞLU

EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

10

İBRAHİM DOĞAN

SAĞLIK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

11

AV ÖZGÜR BAŞ

HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

12

RECEP OFLAZ

   SPORDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

13

ARİF ÇELİK

BASIN VE TANITIMDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

14

CENAP KÖKSAL

KÜLTÜR VE TRUZİM SORUMLU GENEL BŞK YRD

15

MEHMET CANDAN

KALKINMADAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

16

FİKRET KESİCİ

İSTİHBARATTAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

17

SALİH SAĞLAM

PROTOKOLDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

18

GÜLAHMET GÜNEL

SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

19

AHMET YİĞİT

HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

20

SEZAİ GÜNTAV

ARGE ARAŞTIRMA GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

21

RAMAZAN DEMİR

İL VE İLÇELERDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

22

HÜSAMETTİN YAHŞİ

İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

23

ABDULLAH GEZER

PLANLAMA VE PROGLAMADANSORUMLU GENEL BŞK YRD

24

CELAL DANACI

GÜVENLİKTEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

25

ERDAL BİR

BİLGİ İŞLEMDEN SORUMLU GENEL BŞK YRD

26

Ahmet YILDIZ

ORGANİZASYONDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

27

İLYAS UYSAL

TRAKYA TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

28

HÜSEYİN YETKİN

AVRUPA YAKASI TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

29

HALUK ÖNDAY

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

30

KEREM ALIŞKAN

GENÇLİK KOLLARINDAN SORUMLU GENEL BŞK YRD

31

ZEYNEP AKKAYA

KADIN KOLLARINDAN SORUMLUGENEL BŞK YRD